Privacyverklaring
Algemeen

De Roelandvrienden hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Roelandvrienden houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.

 •  verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. (hoofdzakelijk bij inschrijving)

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Roelandvrienden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:  

De Roelandvrienden
p/a Hendrik Consciencelaan 51
2640 Mortsel

Email : info@roelandvrienden.be
Website :
www.roelandvrienden.be

 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door De Roelandvrienden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteit;  ROELANDDROPPING.

 • Om contact te kunnen opnemen met respectievelijke groepsverantwoordelijken indien nodig.

 • Om iedere deelnemer te kunnen verzekeren.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen.

Van de deelnemers,

Naam, Voornaam, Adres, Geboortedatum.

Van de groepsverantwoordelijke,

Naam, Voornaam, Adres, Geboortedatum, Telefoonnummer en E-mail.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 •  het verzorgen van de internet omgeving (webhosting door scoutnet)

o   Online inschrijving.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.)

 
Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)

 

Bewaartermijn

 De Roelandvrienden bewaren de verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. M.a.w. bij ontbinding van De Roelandvrienden (bijvoorbeeld bij stopzetting van de activiteit ; ROELANDDROPPING) zullen de gegevens definitief vernietigd worden.

Momenteel worden de persoonsgegevens bewaard ter archivering om toekomstige deelnamen aan de ROELANDDROPPING te vereenvoudigen.

Het kan voorkomen dat je tijdens de activiteit; ROELANDDROPPING een sms bericht moet versturen om een opdracht te kunnen afwerken. De op deze manier verkregen gsm-nummers worden niet bewaard en na de activiteit; ROELANDDROPPING onmiddellijk verwijderd.

Foto’s (eigen of aangereikt door deelnemers) van de activiteit; ROELANDDROPPING worden voor onbepaalde tijd bewaard in het archief. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van “Google Foto’s”. Ze zijn te bekijken via het archief van onze website.

 
Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 •  Alle personen die namens De Roelandvrienden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 •  Alle persoonsgegevens worden slechts op één fysieke locatie bewaard.

 •  De gegevens op deze locatie wordt tegen cybercriminaliteit beschermd door een krachtige firewall en actuele antivirussoftware.

 •  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 •  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 •  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 •  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 
De Website

De Website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer u een van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen.

De Roelandvrienden  dragen geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor, noch controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

 
Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren).

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

De Roelandvrienden kunnen hun privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 28 april 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

 

Je kan hier de privacyverklaring downloaden (pdf)

Terug naar Folder